RAILWAYS OF NAMIBIA               
EISENBAHNEN IN NAMIBIA
                                                                                                                                         TN
TansNamib Holdings Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                              
Starline Passenger Services
Timetables / Fahrpläne as per May 2015
...
WINDHOEK - KEETMANSHOOP - KARASBURG - UPINGTON
UPINGTON - KARASBURG - KEETMANSHOOP - WINDHOEK
...
9907 9907 . . . . Train no. . . . 9906 9906
2 2 . . . . Classes . . . 2 2
Daily except
Saturdays
Wednesdays
Saturdays
. . . Km Days . . . Thursdays
Sundays
Daily except
Saturdays
19.40 . . . d 0 WINDHOEK a . . . 07.00
¦ . . . d 3 Gamams d . . . ¦
¦ . . . d 18 Kruin d . . . ¦
¦ . . . d 29 Aris d . . . ¦
¦ . . . d 40 Leutwein d . . . ¦
¦ . . . d 58 Bergland d . . . ¦
¦ . . . d 67 Kilometer 67 d . . . ¦
¦ . . . d 78 Wortel d . . . ¦
22.10 . . . d 97 Rehoboth d . . . 04.25
¦ . . . d 112 Gebiet d . . . ¦
¦ . . . d 126 Heide d . . . ¦
¦ . . . d 141 Lekkerwater d . . . ¦
¦ . . . d 151 Tsumis Park d . . . ¦
¦ . . . d 175 Duineveld d . . . ¦
00.00 . . . d 193 Kalkrand d . . . 02.30
¦ . . . d 214 Narib d . . . ¦
¦ . . . d 230 Twilight d . . . ¦
¦ . . . d 246 Salzbrunn d . . . ¦
¦ . . . d 265 Hardap d . . . ¦
02.20 . . . d 274 Mariental d . . . 00.20
¦ . . . d 291 Ebeneerde d . . . ¦
¦ . . . d 312 Die Kalk d . . . ¦
¦ . . . d 322 Falkenhorst d . . . ¦
03.30 . . . d 336 Gibeon d . . . 22.25
¦ . . . d 353 Grundorner d . . . ¦
04.15 . . . d 373 Asab d . . . 21.40
¦ . . . d 401 Brukkaros d . . . ¦
05.10 . . . d 423 Tses d . . . 20.40
¦ . . . d 445 Wasser d . . . ¦
¦ . . . d 465 Tsawisis d . . . ¦
¦ . . . d 480 Gariganus d . . . ¦
¦ . . . d 494 Townlands d . . . ¦
07.00 . . . a 505 KEETMANSHOOP d . . . 18.50
. 08.50 . . d . KEETMANSHOOP a . . 16.30 .
. ¦ . . d 515 Gobas d . . ¦ .
. ¦ . . d 527 Coenbult d . . ¦ .
. ¦ . . d 539 Jurgen d . . ¦ .
. ¦ . . a 552 SEEHEIM NOORD d . . ¦ .
. ¦ . . d . SEEHEIM NOORD a . . ¦ .
. ¦ . . d 565 Noute d . . ¦ .
. ¦ . . d 580 Gawachab d . . ¦ .
. ¦ . . d 598 Chamieites d . . ¦ .
. ¦ . . d 618 Holoog d . . ¦ .
. ¦ . . d 634 Gorges d . . ¦ .
. ¦ . . d 645 Klein-Karas d . . ¦ .
. ¦ . . d 656 Signalberg d . . ¦ .
. ¦ . . d 669 Grabwasser d . . ¦ .
. 13.10 . . d 680 Grünau d . . 12.25 .
. ¦ . . d 696 Gemsvlakte d . . ¦ .
. ¦ . . d 709 Kanus d . . ¦ .
. ¦ . . d 720 Satco d . . ¦ .
. 14.30 . . a 732 KARASBURG d . . 11.20 .
. . . . d . KARASBURG a . . . .
. . . . d 749 Wolplaas d . . . .
. . . . d 764 Nuwefontein d . . . .
. . . . d 788 Hamab d . . . .
. . . . d 807 Kokerboom d . . . .
. . . . d 829 Kums d . . . .
. . . . d 849 Ariamsvlei d . . . .
. . . . d 865 Nakop   (Namibia Border) d . . . .
. . . . d 883 Naroegas  (South Africa Border) d . . . .
. . . . d 902 Langklip d . . . .
. . . . d 944 Lutzputs d . . . .
. . . . a 1004 UPINGTON (South Africa) d . . . .
...
KEETMANSHOOP - SEEHEIM NOORD - AUS - LÜDERITZ
LÜDERITZ - AUS - SEEHEIM NOORD - KEETMANSHOOP
..
. . . . . . Train no. . . . . .
. . . . . . Classes . . . . .
. . . . . Km Days . . . . .
. . . . d 0 KEETMANSHOOP a . . . .
. . . . d 10 Gobas d . . . .
. . . . d 21 Coenbult d . . . .
. . . . d 34 Jurgen d . . . .
. . . . a 45 SEEHEIM NOORD d . . . .
. . . . d . SEEHEIM NOORD a . . . .
. . . . a 47 SEEHEIM d . . . .
. . . . d . SEEHEIM a . . . .
. currently no . . d 79 Feldschuhhorn d . . . .
. passenger traffic . . d 94 Sandverhaar d . . . .
. zur Zeit kein . . d 100 Simplon d . . . .
. Personenverkehr . . d 115 Goageb d . . . .
. . . . d 129 Buchholzbrunn d . . . .
. . . . d 162 Guibes d . . . .
. . . . d 187 Asbospan d . . . .
. . . . d 191 Schakalskuppe d . . . .
. . . . d 223 Ausnek d . . . .
. . . . a 226 AUS d . . . .
. Aus-Lüderitz: . . d . AUS a . . . .
. currently under . . d 243 Ausweiche d . . . .
. reconstruction . . d 261 Garub d . . . .
. wird zurzeit . . d 294 Tsaukaib d . . . .
. Saniert . . d 312 Haalenberg d . . . .
. . . . d 329 Rotkop d . . . .
. . . . d 339 Blockberg d . . . .
. . . . d 342 Grasplatz d . . . .
. . . . d 346 Kilometer 20 d . . . .
. . . . d 349 Kolmanskop d . . . .
. . . . d 364 Oil Sites d . . . .
. . . . a 365 LÜDERITZ d . . . .
..
WINDHOEK - GOBABIS
GOBABIS - WINDHOEK
..
. . . . . . Train no. . . . . .
. . . . . . Classes . . . . .
. . . . . Km Days . . . . .
. currently . . d 0 WINDHOEK a . . . .
. no passenger . . d 1 Ausspann d . . . .
. traffic . . d 5 Klein Windhoek d . . . .
. zur Zeit . . d 8 Mavis d . . . .
. kein . . d 10 Tank d . . . .
. Personenverkehr . . d 21 Hoffnung d . . . .
. . . . d 26 Finkenstein d . . . .
. . . . d 27 Kapps d . . . .
. . . . d 47 Neudamm (Ondekaremba) d . . . .
. . . . d 66 Seeis d . . . .
. . . . d 82 Okatumba d . . . .
. . . . d 117 Omitara d . . . .
. . . . d 149 Eintracht d . . . .
. . . . d 173 Witvlei d . . . .
. . . . d 199 Ninette d . . . .
. . . . a 224 GOBABIS d . . . .
....
WINDHOEK - KRANZBERG - SWAKOPMUND - WALVIS BAY
WALVIS BAY - SWAKOPMUND - KRANZBERG - WINDHOEK
...
. . 9908 . . . Train no. . . 9909 . .
. . 2 . . . Classes . . 2 . .
. . Daily except
Saturdays
. . Km Days . . Daily except
Saturdays
. .
. . 19.55 . d 0 WINDHOEK a . 07.00 . .
. . ¦ . d 15 Brakwater d . ¦ . .
. . ¦ . d 30 Otjihajavara d . ¦ . .
. . ¦ . d 47 Teufelsbach d . ¦ . .
. . ¦ . d 64 Osona d . ¦ . .
. . 22.05 . d 70 Okahandja d . 05.10 . .
. . ¦ . d 80 Hagenau d . ¦ . .
. . ¦ . d 93 Waldau d . ¦ . .
. . ¦ . d 108 François d . ¦ . .
. . ¦ . d 119 Okazize d . ¦ . .
. . ¦ . d 139 Wilhelmstal d . ¦ . .
. . ¦ . d 151 Vogelsang d . ¦ . .
. . ¦ . d 165 Albrechts d . ¦ . .
. . ¦ . d 176 Friedrichsfelde d . ¦ . .
. . 00.40 . d 191 Karibib d . 02.20 . .
. . 01.05 . a 210 KRANZBERG d . 01.35 . .
. . 01.30 . d . KRANZBERG a . 01.05 . .
. . 01.50 . d 222 Usakos d . 00.45 . .
. . ¦ . d 238 Aukas d . ¦ . .
. . ¦ . d 252 Stingbank d . ¦ . .
. . ¦ . d 262 Ebony d . ¦ . .
. . ¦ . d 278 Waterbank d . ¦ . .
. . ¦ . d 293 Trekkopje d . ¦ . .
. . 03.45 . d 313 Arandis d . 22.30 . .
. . ¦ . d 330 Rössing d . ¦ . .
. . ¦ . d 347 Namib d . ¦ . .
. . ¦ . d 359 Nonidas d . ¦ . .
. . 05.20 . a 373 SWAKOPMUND d . 20.45 . .
. . 05.30 . d . SWAKOPMUND a . 20.35 . .
. . ¦ . d 397 Rand Rifles d . ¦ . .
. . 06.50 . d 409 Kuiseb d . 19.20 . .
. . 07.15 . a 412 WALVIS BAY d . 19.00 . .
...
WINDHOEK - KRANZBERG - OTJIWARONGO - OTAVI - TSUMEB
TSUMEB - OTAVI - OTJIWARONGO - KRANZBERG - WINDHOEK
...
. . . . . . Train no. . . . . .
. . . . . . Classes . . . . .
. . . . . Km Days . . . . .
. . . . d 0 WINDHOEK a . . . .
. Windhoek-Kranzberg . . d 15 Brakwater d . . . .
. see above . . d 30 Otjihajavara d . . . .
. siehe oben . . d 47 Teufelsbach d . . . .
. . . . d 64 Osona d . . . .
. . . . d 70 Okahandja d . . . .
. . . . d 80 Hagenau d . . . .
. . . . d 93 Waldau d . . . .
. . . . d 108 François d . . . .
. . . . d 119 Okazize d . . . .
. . . . d 139 Wilhelmstal d . . . .
. . . . d 151 Vogelsang d . . . .
. . . . d 165 Albrechts d . . . .
. . . . d 176 Friedrichsfelde d . . . .
. . . . d 191 Karibib d . . . .
. . . . a 210 KRANZBERG d . . . .
. . . . d . KRANZBERG a . . . .
. Kranzberg-Tsumeb: . . d 225 Ounguati d . . . .
. under . . d 237 Etiro d . . . .
. reconstruction . . d 246 Erongo d . . . .
. wird zurzeit . . d 258 Okanono d . . . .
. saniert . . d 271 Norman d . . . .
. . . . d 282 Omaruru d . . . .
. . . . d 294 Okakombo d . . . .
. . . . d 305 Epako d . . . .
. . . . d 316 Okozongoro d . . . .
. . . . d 322 Ondombo d . . . .
. . . . d 331 Otuwe d . . . .
. . . . d 338 Kaalkop d . . . .
. . . . d 350 Kalkfeld d . . . .
. . . . d 362 Kameelberg d . . . .
. . . . d 369 Avond d . . . .
. . . . d 387 Erundu d . . . .
. . . . d 404 Parasis d . . . .
. . . . a 419 OTJIWARONGO d . . . .
. . . . d . OTJIWARONGO a . . . .
. . . . d 434 Heuningberg d . . . .
. . . . d 446 Okave d . . . .
. . . . d 457 Otjikango d . . . .
. . . . d 471 Okaputa d . . . .
. . . . d 488 Platveld d . . . .
. . . . d 506 Okomukandi d . . . .
. . . . d 516 Hohental d . . . .
. . . . d 527 Elefantenberg d . . . .
. . . . a 538 OTAVI d . . . .
. . . . d . OTAVI a . . . .
. . . . d 551 Schumannsthal d . . . .
. . . . d 564 Tsobis d . . . .
. . . . d 575 Jakalsberg d . . . .
. . . . d 586 Bobos d . . . .
. . . . a 602 TSUMEB d . . . .
....
TSUMEB - ONDANGWA - OSHIKANGO
OSHIKANGO - ONDANGWA - TSUMEB
....
. 9966 9966 . . . Train no. . 9913 9913 . .
. 2 2 . . . Classes . 2 2 . .
. Mondays to Saturdays Sundays . . Km Days . Mondays to Saturdays Sundays . .
. 08.50 11.20 . d 0 TSUMEB a 16.40 18.40 . .
. 10.07 12.37 . d ? Dr. Moses Amweelo d 15.32 17.20 . .
. 10.56 13.26 . d 92 Sam Nujoma (Oshiwelo) d 14.43 16.31 . .
. 11.27 13.57 . d ? Cham Cham d 14.02 16.00 . .
. 12.12 15.05 . d 167 Omuthiya d 13.17 15.15 . .
. 13.00 15.32 . d ? Ngwali ya Shiimbi d 12.26 14.26 . .
. 13.25 15.57 . d ? King Shikongo sha Kalulu d 12.01 14.01 . .
. 14.20 16.47 . a 248 NEHALE LYA MPINGANA (ONDANGWA) d 11.20 13.20 . .
. 15.20 16.50 . d . NEHALE LYA MPINGANA (ONDANGWA) a 10.10 12.35 . .
. 15.52 17.22 . d ? Col. Simon Mzee Kaukungwa d 09.23 11.53 . .
. 16.16 17.46 . d ? Augustus "McNamara" Nghaamwa d 08.59 11.29 . .
. 16.40 18.05 . a 311 REV. THEOFELUS HAMUTUMBANGELA (OSHIKANGO) d 08.50 11.20 . .
...
OTAVI - GROOTFONTEIN
GROOTFONTEIN - OTAVI
...
. . . . . . Train no. . . . . .
. . . . . . Classes . . . . .
. . . . . Km Days . . . . .
. currently no . . d 0 OTAVI a . . . .
. passenger traffic . . d 8 Otavifontein d . . . .
. zur Zeit kein . . d 13 Hermanstal d . . . .
. Personenverkehr . . d 26 Gross-Otavi d . . . .
. . . . d 39 Kombat d . . . .
. . . . d 55 Uchab d . . . .
. . . . d 63 Die Vallei d . . . .
. . . . d 73 Otjihaenema d . . . .
. . . . a 91 GROOTFONTEIN d . . . .
...
OTJIWARONGO - OUTJO
OUTJO - OTJIWARONGO
...
. . . . . . Train no. . . . . .
. . . . . . Classes . . . . .
. . . . . Km Days . . . . .
. currently no . . d 0 OTJIWARONGO a . . . .
. passenger traffic . . d 9 Otjitasu d . . . .
. Zur Zeit kein . . d 15 Omatjene d . . . .
. Personenverkehr . . d 29 Gerus d . . . .
. . . . d 38 Hartseer d . . . .
. . . . d 55 Vrindskap d . . . .
. . . . a 69 OUTJO d . . . .
...
AFRIKANISCHE EISENBAHNEN
AFRICAN RAILWAYS
CHEMINS DE FER AFRICAINS
FAHRPLANCENTER